Reklamačný poriadok

V TvoriveZiena.sk sa každý deň snažíme robiť našu prácu najlepšie, ako vieme a poskytovať vám perfektné služby. Stále sme však len ľudia a tak sa aj napriek našej snahe môže stať, že niečo sa jednoducho pokazí. Čo robiť, ak niečo nie je, ako by malo byť?

Ak teda potrebujete reklamovať tovar, ktorý ste u nás objednali, alebo ho chcete vrátiť, prečítajte si, prosím, nasledovné informácie.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tento dokument vydáva spoločnosť VeRid s. r. o., so sídlom Hanojská 2547/5, Košice 040 13, IČO: 54642931, DIČ: 2121739334, IČ DPH: SK2121739334 (ďalej aj „Prevádzkovateľ“), ktorá je prevádzkovateľom a vlastníkom webového portálu www.tvoriveziena.sk. Ďalšie údaje Prevádzkovateľa:
 2. E-mailový kontakt na Prevádzkovateľa: info@tvoriveziena.sk
 3. Tento dokument („Reklamačný poriadok“) obsahuje podmienky k reklamovaniu Tovaru zakúpeného Zákazníkom od Prevádzkovateľa ako predávajúceho v Internetovom obchode www.tvoriveziena.sk, záručné podmienky vzťahujúce sa k predmetnému Tovaru a prípadne ďalšie podmienky.

II. ZÁRUKA

1.Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode TvoriveZiena.sk je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

2. Zákazník je povinný prezrieť Tovar ihneď po jeho prevzatí. Zákazník je povinný sa pred prvým použitím Tovaru resp. produktu riadne oboznámiť s návodom (popísané v čl. IV. STAROSTLIVOSŤ O ŠPERKY tohto Reklamačného poriadku) a záručnými podmienkami.

3. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim.

4. Výluky zo záruky: Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady:

a) spôsobené mechanickým poškodením tovaru (roztrhnutie retiazky, ulomenie časti šperku, poškriabanie výrobku, zdeformovanie/zalomenie retiazky či náramku, ulomenie, prasknutie, rozbitie osadeného kameňa, poškriabanie drahého kovu, opotrebenie a ošúpanie povrchovej vrstvy, zapučenie alebo prasknutie prsteňa, poškodenie šperku prítomnosťou chemických látok, čistiacich prostriedkov, používaním čistiacich handričiek na matovaný a gravírovaný povrch, apod.), prípadne iné mechanické poškodenie a viditeľné chyby, spôsobené neodborným zásahom

b) na tovar poškodený bežným nosením (prirodzené opotrebenie napr. ošúchanie povrchovej vrstvy pri pozlátených šperkoch, predratie krúžkov na visiacich náušniciach, predratie krúžkov na príveskoch atď.)

c) na vypadnutie kameňa alebo perly, ktoré je spôsobené mechanickým poškodením (nárazom, pádom, neprimeraným tlakom na lôžko kameňa, pri kontakte s vodou,..)

d) neodborný zásah do výrobku v priebehu záručnej doby osobou inou než Prevádzkovateľom alebo inou než Prevádzkovateľom poverenou osobou; Prevádzkovateľ si taktiež vyhradzuje právo nevrátiť Zákazníkovi za taký Tovar kúpnu cenu, neposkytnúť zľavu z ceny ani takýto Tovar vymeniť za iný Tovar.

e) tovar znehodnotený pri nedodržaní uvedených pokynov pre riadnu starostlivosť, nesprávnym ošetrovaním Tovaru, nedodŕžaním pokynov pre starostlivosť a ošetrovanie Tovaru (čl. IV. STAROSTLIVOSŤ O ŠPERKY)

Reklamácia sa vzťahuje len na vady spôsobené výrobcom a nevzťahuje sa na poškodenie zapríčinené nesprávnym alebo nešetrným používaním a prirodzeným opotrebovaním. Bežné opotrebenie, poškriabanie a mechanické poškodenie nemôžeme považovať za výrobnú chybu a v týchto prípadoch bude reklamácia odôvodnene zamietnutá.


III. REKLAMÁCIA

1. Zákazník má právo uplatniť u Prevádzkovateľa vady Tovaru iba v prípade kumulatívneho splnenia týchto podmienok:
i) Tovar bol zakúpený u Prevádzkovateľa,
ii) vykazuje vady, za ktoré Prevádzkovateľ zodpovedá,
iii) vzťahuje sa naň záruka v zmysle čl. II. ZÁRUKA tohto Reklamačného poriadku (tj. Zákazník reklamoval vady Tovaru včas v príslušnej záručnej dobe, pričom sa neuplatnia výluky zo záruky v zmysle čl. II. ZÁRUKA tohto Reklamačného poriadku).

2. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, bez zbytočného odkladu kontaktujte e-mailom na info@tvoriveziena.sk. Zákazník je povinný Prevádzkovateľovi oznámiť vady dodaného Tovaru a uplatniť práva zo zodpovednosti predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako Zákazník vadu zistil alebo mohol zistiť pri povinnej prehliadke Tovaru.

3. Zákazník vo svojej reklamácii uvedie číslo Objednávky, presný názov Tovaru, detailný popis vady Tovaru, príp. fotografiu pre lepšiu vizualizáciu vady Tovaru. Zákazník je povinný vo svojej reklamácii uviesť dôsledne a pravdivo všetky body podľa predchádzajúcej vety.

4. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu VeRid s. r. o., Magnezitárska 7Košice 040 13, odporúčame Vám tovar zaslať ako list doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. 

5. Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie.

6. Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru postupujeme podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623). Odstrániteľné vady sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na Vašu žiadosť zrealizovať výmenu tovaru. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu tovaru.

Vybavenie reklamácie zrealizujeme jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru
 • výmenou tovaru
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 • vrátením kúpnej ceny tovaru
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

7. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

8. V prípade, že si uplatníte reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca. Náklady spojené s odborným posúdením znalca znášame v plnom rozsahu.

Ak si uplatníte reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a zamietneme ju, sme povinní v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. Vašim využitím práva na odborné posúdenie, podľa doloženého kontaktu, spojené náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia znášame my. Ako zákazník môžete uplatniť reklamáciu znova, v prípade, že sa preukáže naša zodpovednosť za vadu reklamovaného tovaru. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Sme Vám povinní uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôžme zamietnuť.


IV. STAROSTLIVOSŤ O ŠPERKY

STRIEBORNÉ A POZLÁTENÉ ŠPERKY

 • Šperky nenoste pri výkone ťažkých prác a v prašnom, chemicky agresívnom alebo vlhkom prostredí a pri činnosti, kde môže dôjsť k pretrhnutiu retiazok alebo zraneniu od náušníc, príveskov a podobne, alebo k poškodeniu šperku.
 • Zabráňte šperku styku s vodou (obyčajnou, sladkou, slanou), saponátmi, lakom na vlasy, parfumom a inými chemickými prostriedkami.
 • Šperky môžu reagovať aj na ľudský pot oxidáciou povrchu.
 • Nezabudnite si šperky dať dole pred spaním, pretože môže prísť k polámaniu, roztrhnutiu alebo k inému mechanickému poškodeniu šperkov, prípadne Vášmu poraneniu.
 • U šperkov povrchovo upravovaných (napr. matovaním, pieskovaním, zlátením alebo ródiovaním) dochádza denným nosením k ošúchaniu povrchovej úpravy, čo je spôsobené opotrebením tovaru. Takéto šperky je nutné chrániť pred mechanickým poškodením a nesmú prísť do styku s vodou, čistiacimi prostriedkami, alebo chemikáliami. Pri čistení šperkov s farebnou úpravou použite iba suchú, mäkkú handričku.
 • Vo výnimočných prípadoch môže v dôsledku nosenia šperku prísť k podráždeniu pokožky. V tomto prípade Vám neodporúčame šperk ďalej nosiť. Vtedy ide o Vašu individuálnu alergickú reakciu, čo tiež nemožno považovať za výrobnú vadu.
 • Šperky skladujte v priestoroch bez agresívnych chemikálií. Najlepšie v krabičke v tmavom prostredí bez prístupu vzduchu

Oxidácia striebra, takzvané „černanie“, nie je závadou šperku, je to jeho vlastnosť. Niekomu vydrží strieborný šperk ako nový aj roky, inému začne meniť farbu už po pár dňoch. Je to spôsobené oxidáciou. Oxidácia je bežná reakcia striebra na kyslé zložky, napr. pH pokožky, pot, ušný maz. Ide o prirodzený jav a nie je dôvodom na reklamáciu. Možno ho oddialiť pravidelným čistením šperku.

ŠPERKY Z CHIRURGICKEJ OCELE

 • Skladovanie – Šperky skladujte v krabičke na suchom mieste, najlepšie pri izbovej teplote.
 • Kontakt s vodou – So šperkom sa môžete sprchovať, neodporúčam však kontakt s morskou vodou a vodou, ktorá obsahuje síru, vrátane termálnych prameňov.
 • Čistenie – Pokiaľ sa vám šperk zašpiní, umyte ho v čistej vode s mydlom, opláchnite a vysušte. Na čistenie môžete použiť aj handričku z mikrovlákna.

Pri porušení týchto zásad nie je možné šperk reklamovať z dôvodu opotrebovania materiálu. 


V. NEKOMPLETNOSŤ ZÁSIELKY A POŠKODENIE TOVARU

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@tvoriveziena.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky nemusia byť uznané.